Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

İnfak Ayetleri

Nereden Yazdırıldığı: Kur'an Yolunda
Kategori: Kur'an-ı Hakim -Genel-
Forum Adı: Ayetler
Forum Tanımlaması: Ayet inceleme, ayetler hakkında yorum/makale..
URL: http://www.kuranyolunda.com/forum_posts.asp?TID=131
Tarih: 26-Nisan-2018 Saat 04:48


Konu: İnfak Ayetleri
Mesajı Yazan: hanifmuslim
Konu: İnfak Ayetleri
Mesaj Tarihi: 08-Ocak-2007 Saat 16:15
2/3 Onlar ki, gayba iman edip namazı dürüst kılarlar, kendilerine rızk olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler.

2/195 Ve Allah yolunda infak eyleyin -masraf verin- de kendi ellerinizle tehlikeye bırakmayın, ve güzel hareket edin, çünkü Allah güzellik edenleri sever

2/215 Sana, ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki: Hayırdan her ne infak ederseniz, babanın, akrabanın, yetimlerin, yoksulların, yolcuların hakkıdır. Ve her ne hayır işlerseniz, şüphesiz ki Allah, onu bilir.

2/219 Sana içki ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki; Onların ikisinde de büyük günah vardır. İnsanlara bazı yararları varsa da günahları yararlarından büyüktür. Sana Allah yolunda ne vereceklerini sorarlar. De ki; «ihtiyaçlarınızdan artakalanını verin': Allah size ayetlerini bu ?ekilde açıklıyor ki düşünesiniz.

2/254 Ey iman edenler, alış verişin, dostluğun ve şefaatin olmayacağı gün gelmeden önce, size verdiğimiz mallardan nafaka verin. Kafirler ise hep o zalimlerdir.

2/261 Mallarını Allah yolunda harcayanlaryn durumu, her biri yüz taneye sahip yedi başak bitiren bir tohum tanesine benzer. Allah, diledi?ine kat kat fazla verir Allah, rahmeti bol olan ve herşeyi bilendir.

2/262 Mallarını Allah yolunda harcayan sonra verdiklerinin arkasından başa kakmayan ve gönül incitmeyen kimselerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

2/264 Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah, kâfirleri doğru yola iletmez.

2/265 Allah'ın ryzasını kazanmak ve kalblerini sağlamlaştırmak için mallarını sarfedenlerin durumu, yüksekçe bir tepede bulunan, bol yağmur aldığında yemişlerini iki kat veren, bol yağmur yağmasa bile çisentisi düşen bir bahçenin durumu gibidir. Allah işlediklerinizi görür.

2/267 Ey İnananlar! Kazandıklarınızın temizlerinden ve size yerden çıkardıklarımızdan sarfedin; iğrenmeden alamayacaığnız pis şeyleri vermeye kalkmayın. Allah'ın müstağni ve övülmeye layık olduğunu bilin.

2/267 Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyıktır.

2/270 Harcadığınız her şeyi, adadığınız her adağı, Allah mutlaka bilir ve mükâfatını verir. Fakat zalimlerin âhirette yardımcıları olmaz.

2/272 Onlaryn doğru yola iletilmeleri sana düşmez, fakat Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Sarfettiğiniz iyi şey kendinizedir, zaten ancak Allah'ın rızasını kazanmak için sarfedersiniz. Sarfettiğiniz iyi bir şeyin karşılığı haksızlığa uğratılmaksızın size verilir.

2/273 Sadakalarınızı, kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşamayanlara, hayalarından dolayı, kendilerini tanımayanların zengin saydıkları yoksullara verin. Onları yüzlerinden tanırsın, insanlardan yüzsüzlük ederek bir şey istemezler. Sarfettiğiniz iyi bir şeyi Allah şüphesiz bilir.

2/274 Mallarını gece gündüz, gizli ve açık hayır için harcayan kimselerin Rablarının yanında, yalnız kendileri için, mükafatları vardır. Onlara bir korku yoktur ve hiç üzülmeyeceklerdir.

3/17 Bunlar sabırlılar, samimî bağlılar, gönülden kulluk edenler, mallarını Allah yolunda harcayanlar ve seher vakitlerinde günahlarının baığılanmasını dileyenlerdir.

3/92 Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe siz birre eremezsiniz, maamafih her ne infak eyleseniz şüphesiz Allah onu da bilir

3/134 Onlar bollukta ve darlıkta sarfederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah iyilik yapanları sever.

4/38 Mallarını insanlara gösteriş için sarfedip, Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. şeytanın arkadaş olduğu kimsenin ne fena arkadaşı vardır!

4/39 Ne vardı bunlar Allaha iman getirseler ve Âhiret gününe inansalar da Allahın kendilerine merzuk buyurduğu şeylerden infak etselerdi? Ziyan mı ederlerdi? Allah kendilerini bilirdi

5/64 Yahudiler dediler ki: Allah'ın eli bağlıdır. Böyle dediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın, la'net olsun. Hayır, O'nun iki eli de açıktır, nasıl dilerse öyle infak eder. Rabbından sana indirilen; andolsun ki, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfürünü artıracaktır. Onların aralarına kıyamet gününe kadar sürecek kin ve nefret saldık. Savaş için ateşi ne zaman körükleseler; Allah, onu söndürür. Ve yeryüzünde fesada koşarlar. Allah, ise fesadçıları sevmez.

8/3 O kimseler ki, namazı dürüst kılarlar ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden başkalarına dağıtırlar.

8/60 Ey inananlar! Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanlarınızı ve bunların dışında Allah'ın bilip sizin bilmediklerinizi yıldırmak üzere kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda sarfettiğiniz her şey size haksızlık yapılmadan, tamamen ödenecektir.

9/53 O münafyklara ?unu da de ki; gerek isteyerek, gerek istemeyerek infak edip durun. O infak ettikleriniz sizden hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasyk bir kavimsiniz.

9/54 Onlaryn verdiklerinin kabul edilmesine engel olan, yalnyzca Allah'a ve Peygamberine küfretmeleri, namaza ancak ü?enerek gelmeleri ve verdiklerini de ancak istemeyerek vermeleridir.

9/91 Güçsüzlere, hastalara ve sarfedecek bir ?eyi bulunmayanlara, Allah ve Peygamberine ba?ly kaldyklary müddetçe sorumluluk yoktur. Yyi davrananlara sorumluluk olmaz. Allah ba?y?layandyr, merhamet edendir.

9/92 Kendilerine binek vermen için sana geldiklerinde: Size bir binek bulamyyorum, dedi?in zaman, infak edecek bir ?ey bulamadyklary için üzüntüden gözleri ya?ararak geri dönenlere de bir sorumluluk yoktur.

9/98 Arablardan kimi vardyr ki verdi?ini cerîme sayar, size zamanyn türlü türlü devr-ü inkylâbyny gözetir, kötü devir kendi ba?laryna, Allah semi'dir, alîmdir

9/99 Yine Arablardan kimi de var ki; Allaha ve Ahiret gününe inanyr ve vergisini Allah yanynda yakynlyklara ve peygamberin dualaryna vesîle sayar, filhakika onlar kendileri için yakynlyklardyr, ilerde Allah onlary rahmeti içine koyacaktyr, çünkü Allah gafurdur rahîmdir

9/121 Allah, yaptyklarynyn kar?yly?yny en güzel ?ekilde kendilerine vermek üzere, az veya çok sarfettikleri her ?ey, yürüdükleri her yol, onlar için yazylyr.

13/22 Ve onlar ki, Rablerinin ryzasyna ermek için sabrederler, namazy dosdo?ru kylarlar, kendilerine verdi?imiz ryzyklardan gizli açyk harcarlar ve kötülü?ü iyilik ile savarlar. Y?te bunlar, dünya yurdunun akibeti onlara mahsustur.

14/31 Ynanan kullaryma söyle, namazy kylsynlar; aly?veri? ve dostlu?un olmayaca?y günün gelmesinden önce, kendilerine verdi?imiz ryzyktan açyk ve gizli sarfetsinler.

16/75 Allah, hiçbir ?eye gücü yetmeyen ve ba?kasynyn maly olan bir köle ile, kendisine verdi?imiz güzel nimetlerden gizlice ve açykça sarfeden kimseyi misal gösterir: Hiç bunlar e?it olur mu? Övülme?e layyk olan Allah'tyr, fakat ço?u bilmezler.

22/35 Ki Allah anyldy?y vakyt kalbleri oynar, ve kendilerine isabet edene sabyrly ve namaza devamlydyrlar ve kysmet etti?imiz ?eylerden infak da ederler

28/54 Y?te onlara, sabyrlaryndan dolayy, ecirleri iki defa verilir; onlar kötülü?ü iyilikle savarlar, kendilerine verdi?imiz ryzyktan da sarfederler.

32/16 Yanlary yataklardan arala?yr korku ve ümid içinde rablaryna duâ ederler ve kendilerine verdi?imiz ryzyklardan onlar hayra masraf yaparlar

34/39 De ki hakykaten rabbym kullaryndan diledi?i kimseye ryzky hem dö?er hem sykar ve her neyi hayra sarfederseniz o ona halef de verir, hem o, ryzyk verenlerin en hayyrlysydyr

35/29 Allah'yn Kitap'yna uyanlar, namazy kylanlar, kendilerine verdi?imiz ryzyktan gizli ve açyk sarfedenler, tükenmeyecek bir kazanç umabilirler.

36/47 Onlara; Allah'yn size ryzyk olarak verdiklerinden infak edin, denildi?inde; o küfredenler iman etmi? olanlara dediler ki: Diledi?i takdirde Allah'yn doyuraca?y kimseyi biz mi doyuralym? Do?rusu siz, ancak apaçyk bir sapyklyk içerisindesiniz.

42/38 Yine onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve namazy kylarlar. Onlaryn i?leri, aralarynda dany?ma iledir. Kendilerine verdi?imiz ryzyktan da harcarlar.

47/38 Y?te sizler, Allah yolunda sarfetmeye ça?yrylan kimselersiniz. Kiminiz cimrilik yapyyor ama, cimrilik yapan bilsin ki, ancak kendine kar?y cimrilik etmi? olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. E?er O'ndan yüz çevirirseniz sizi ortadan kaldyryr, sizin gibi olmayacak bir milleti yerinize getirir.

57/7 Allah'a ve Resulüne iman edin. Sizi hâkim kyldy?y, sizin yönetiminize verdi?i ?eylerden harcayyn. Sizden, inanan ve harcayanlar için büyük mükafat vardyr.

57/10 Göklerin ve yerin mirasçysy Allah oldu?u halde, Allah yolunda siz niçin sarf etmiyorsunuz? Yçinizden Mekke'nin fethinden önce sarfeden ve sava?an kimseler, daha sonra sarfedip sava?an kimselerle bir de?ildirler, öncekiler daha üstün derecededirler. Allah, hepsine cenneti vadetmi?tir. Allah, i?lediklerinizden haberdardyr.

63/7 Onlar: Allah'yn elçisinin yanynda bulunanlar için hiçbir ?ey harcamayyn ki da?ylyp gitsinler, diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'yndyr. Fakat münafyklar bunu anlamazlar.

63/10 Birine ölüm gelip de: «Rabbim! Beni yakyn bir süreye kadar ertelesen de, sadaka versem, iyilerden olsam» diyece?i zaman gelmezden önce, size verdi?imiz ryzyklardan sarfedin.

64/16 Allah'a kar?y gelmekten gücünüzün yetti?i kadar sakynyn, buyruklaryny dinleyin, itaat edin; kendinizin iyili?ine olarak mallarynyzdan sarfedin; nefsinin tamahkarly?yndan korunan kimseler, i?te onlar saadete erenlerdir.-------------
43/44 Dogrusu o Kuran, senin için de, kavmin için de bir ögüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.Cevaplar:
Mesajı Yazan: hanifmuslim
Mesaj Tarihi: 08-Ocak-2007 Saat 16:29
İleriki zamanlarda infak ile ilgili bir makalemiz olacak inşaAllah.Şimdilik infakın yararı hakkında öz bir cümle söylemek istiyorum

İnfak: En güzel amellerden biri oluşunun haricinde, NEFSİn ve ŞEYTANIN bacaklarını kırmanın, diğer bir deyişle,negatif etkilerini minimum seviye indirmenin en güzel yoludur. Kısa bir tefekkürle, neden "en güzel yoludur" un anlaşılacağına eminim.


-------------
43/44 Dogrusu o Kuran, senin için de, kavmin için de bir ögüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 09-Ocak-2007 Saat 05:26
Orjinalini yazan: hanifmuslim


İnfak: En güzel amellerden biri oluşunun haricinde, NEFSİn ve ŞEYTANIN bacaklarını kırmanın, diğer bir deyişle,negatif etkilerini minimum seviye indirmenin en güzel yoludur. Kısa bir tefekkürle, neden "en güzel yoludur" un anlaşılacağına eminim.


Selam aleyküm hanifmuslim kardeşim

Şeytanın bacağını kırmayı anladıkta, nefsin bacağını kıramayı biraz açarmısın.
nefsin kuran'daki tanımı ne?

-------------


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 10-Ocak-2007 Saat 04:23
slm sayyn hanifmüslim, ben pek anlayamadym biraz daha açarmysynyz, yani bizlerin ruhu yokmu ?imdi

-------------


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 10-Ocak-2007 Saat 04:44
Orjinalini yazan: fikrett

slm sayyn hanifmüslim, ben pek anlayamadym biraz daha açarmysynyz, yani bizlerin ruhu yokmu ?imdiSelamun aleyküm de?erli karde?lerim.
Saygyde?er hanifmuslim karde?im, konuya hakim olmanyz yönünde hiç bir ku?kum yok, bu ve buna benzer meseleler açykly?a kavu?sun, hazyr sözkonusu edilmi?ken, bilgilerinizden faydalanalym, anlatasynyz diye soruyorum.
fikrett karde?imde ruh kavramyny soruyor, soraca?yz cevap alaca?yz ilgimiz ve bilgimiz artacak ve bu yolda gönül gönüle kol kola yürüyece?iz in?aallah.
saygy sevgi muabetlerimi iletirim.   


Mesajı Yazan: hanifmuslim
Mesaj Tarihi: 15-Ocak-2007 Saat 02:35
Orjinalini yazan: fikrett

slm sayyn hanifmüslim, ben pek anlayamadym biraz daha açarmysynyz, yani bizlerin ruhu yokmu ?imdi


Selam Fikrett karde? inanyn çe?itli sebeplerden dolayy yazmaya pek vaktim yok. Siteye ve foruma u?rady?ymda ancak üyelikleri onaylyyor ve düzenleme yapyyor ve kapatyyorum. Mesela: siz okuyuculara daha iyi hizmet vermek amacyyla wwww.kuranyolunda.com ismini alyp tescil etmeme ra?men hala siteyi ta?ymadym. Sanyrym sorunuza dost1 cevap yazmy?.

Size di?er buraya u?rayyp takip eden okuyuculara önerim, dost1 ve ibrahimim nickli dostlarymyn yazylaryny takip edip istifade etmenizdir. Ba?ka sorularynyz varsa onlarada seve seve yanyt vereceklerine eminim. Yeterki karde?ce ve Kur'an (yn önerdi?i) ahlak ile soru sormaya, isti?are etmeye devam edelim. Size tavsiyem dost1 ve süleyman karde?lerimden istifade edin. Özellikle dost1 hocamdan istifade etmeye bakyn.


-------------
43/44 Dogrusu o Kuran, senin için de, kavmin için de bir ögüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 15-Ocak-2007 Saat 16:45
Orjinalini yazan: hanifmuslim

Orjinalini yazan: fikrett

slm sayyn hanifmüslim, ben pek anlayamadym biraz daha açarmysynyz, yani bizlerin ruhu yokmu ?imdi


Selam Fikrett karde? inanyn çe?itli sebeplerden dolayy yazmaya pek vaktim yok. Siteye ve foruma u?rady?ymda ancak üyelikleri onaylyyor ve düzenleme yapyyor ve kapatyyorum. Mesela: siz okuyuculara daha iyi hizmet vermek amacyyla wwww.kuranyolunda.com ismini alyp tescil etmeme ra?men hala siteyi ta?ymadym. Sanyrym sorunuza dost1 cevap yazmy?.

Size di?er buraya u?rayyp takip eden okuyuculara önerim, dost1 ve ibrahimim nickli dostlarymyn yazylaryny takip edip istifade etmenizdir. Ba?ka sorularynyz varsa onlarada seve seve yanyt vereceklerine eminim. Yeterki karde?ce ve Kur'an (yn önerdi?i) ahlak ile soru sormaya, isti?are etmeye devam edelim. Size tavsiyem dost1 ve süleyman karde?lerimden istifade edin. Özellikle dost1 hocamdan istifade etmeye bakyn.

Selamun aleyküm saygy de?er hanifmüslim.
Okuyuculara bizi tafsiye ediyorsun, te?ekkür ederim. ?ahsymyn nekadar faydaly olca?ym konusunda abartmy?synyz, fakat dost1 hocam konusunda yerden gö?e kadar haklysyn, Allah sizden ve kendisinden razy olsun çok faydalandy?ym birisi.


Mesajı Yazan: Misafir
Mesaj Tarihi: 11-Şubat-2007 Saat 18:50
Orjinalini yazan: hanifmuslim

Sosyal ya?amyndan kysynty yaparak, Kur'ana göz nuru, alynteri döküp ve birde bunu TAMAMEN kar?ylyksyz payla?an insanlara hem saygy duyulur hemde istifade edilir ibrahimim dostum.Selam aleyküm gayretli dostum.
kar?ylyksyz i? tutmada azami gayret göstermede sizleri örnek alyyoruz.
Allah yardymycymyz olsun.


Mesajı Yazan: {{{{{Hanne}}}}}
Mesaj Tarihi: 13-Şubat-2007 Saat 15:57
Orjinalini yazan: ibrahimim

[QUOTE=hanifmuslim] Sosyal ya?amyndan kysynty yaparak, Kur'ana göz nuru, alynteri döküp ve birde bunu TAMAMEN kar?ylyksyz payla?an insanlara hem saygy duyulur hemde istifade edilir ibrahimim dostum.


*******************************************************
SELAMLAR,

evet bizde sizlerin ilminiz adyna yapty?ynyz infaktan faydalanyyoruz Allah ilminizi ve ilmimizi artyrsyn
infak edene büyük bir ecir vardyr (57/7)

ALLAH'TAN GERE?Y GYBY KORKANA ALLAH Y?YNDE KOLAYLIK SA?LAR (65/4)Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat